Lab Safety

2020

4 December
12.30-16.30 PM , Room 3301 
faculty of Agro-Industry

Event Schedules

04 Dec

REGISTER

12.30 PM - 12.45 PM Room 3301

ประธานกล่าวเปิดโครงการ

ประธานกล่าวเปิดโครงการ โดยผู้แทนคณบดี คณะอุตสาหกรรมเกษตร

12.45 PM - 13.00 PM Room 3301
ฉวีวรรณ มลิวัลย์ ฉวีวรรณ มลิวัลย์

ระเบียบการใช้ห้องปฏิบัติการคณะอุตสาหกรรมเกษตร

13.00 PM - 13.15 PM Room 3301
บุปผา จองปัญญาเลิศ บุปผา จองปัญญาเลิศ

ความปลอดภัยในการใช้สารเคมีและห้องปฏิบัติการเคมี

ความปลอดภัยในการใช้สารเคมีและห้องปฏิบัติการเคมี 1 | 2

13.15 PM - 14.00 PM Room 3301

Coffee Break

14.00 PM - 14.15 PM Room 3301
ฉวีวรรณ มลิวัลย์ ฉวีวรรณ มลิวัลย์

ความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา

14.15 PM - 15.00 PM Room 3301
กิจจา จาระวรรณ กิจจา จาระวรรณ
สุรศักดิ์ บุญรุ่ง สุรศักดิ์ บุญรุ่ง

การจัดการของเสีย

15.40 PM - 16.00 PM Room 3301

สอบวัดความรู้ผู้เข้าอบรม

16.00 PM - 16.20 PM Room 3301

ประธานกล่าวปิดโครงการ

16.20 PM - 16.30 PM Room 3301